IC2 poster
[Thanks]

The Mirror of Conflict
Iconoclastic Controversies 2

by Nico Carpentier

Third edition at Bandabulya
Old City-Famagusta / Suriçi-Gazimağusa
15-20 Mayıs / May 2023

	
15 May opening 18:00 until 20:30
16 May to 19 May open from 8:00 until 19:00
20 May open from 8:00 until 16:00

[Photos Build-Up May 23] [Opening May 23] [Photos Exhibition May 23]

The exhibition investigates how the memorials on the island of Cyprus represent the Cyprus Problem in very particular ways, often supporting antagonistic nationalist discourses and constructing the other as Enemy. It is an arts-based research project, grounded in academic research, that uses an artistic repertoire to communicate and co-produce knowledge.

The 93 photographs, capturing acts of memorialization both in the south and north of Cyprus, show the presence of national(ist) markers and the connections with Greek and Turkish histories. They glorify heroes and leaders. They remember victims, pain and suffering. And they celebrate freedom, victory and sacrifice. Still, these antagonistic nationalist discourses do not go uncontested. In some cases, these discourses are undermined by the practices of everyday life, that deny the memorials the attention and respect that they seek. In other cases, material processes such as decay, or the spaces where they are placed, work against these memorials (and the discourses they try to communicate and support). Moreover, a number of informal and formal memorials try to actively resist and disrupt the antagonistic nationalist discourses, even though they remain rare.

When displaying these photographs next to each other, we can also see the structural similarities between these memorials. Even when they refer to different people, events and analyses, the memorials in the north and south of Cyprus are remarkably similar in how they focus on history and identity, on victims, heroes and leaders, and on freedom, victory and sacrifice. Also the memorials that resist dominant (antagonistic nationalist) discourses exist both in the north and south of Cyprus, and they use similar tactics. Here, the exhibition demonstrates how the constructions of the enemy and the self are each other's mirror image. These constructions might be claiming radical difference but they are simultaneously characterized by structural similarities, often functioning as each other's inverse and constitutive outside.

The 33 metal stands on which the photographs are displayed, convey an analysis of how dominant and resistant discourses are engrained in memorials, and the different ways that they communicate ideology. By clustering the photographs on stands, the visitor is also invited to reflect about the similarities (and differences) between north and south. As the stands form a metal forest through which the visitors can stroll, the exhibition embodies the idea that we are immersed into these ideologies, and that we are part of these struggles over how to give meaning to the Cyprus Problem and its histories.

The first edition of the exhibition (April 22) has been organised in collaboration with the Association for Historical Dialogue and Research (AHDR), H4C, the Institute of Communication Studies and Journalism at Charles University and SQRIDGE, while the second and third edition (January & May 2023) are organised in collaboration with the Institute of Communication Studies and Journalism at Charles University, CULCORC and SQRIDGE.

	
	
	
	

Çatışmanın Aynası
İkonoklast Tartışmalar 2

Nico Carpentier tarafından

Bu sergi, Kıbrıs adasındaki anıtların Kıbrıs Sorunu'nu nasıl (genellikle antagonistik milliyetçi söylemleri destekleyerek ve ötekini Düşman olarak inşa ederek) temsil ettiğini incelemektedir. Bilgiyi iletmek ve üretmek için sanatsal bir repertuar kullanan, akademik araştırmaya dayalı, sanat temelli bir araştırma projesidır.

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyindeki hafızalaştırma eylemlerinin götüntülendiği 93 fotoğraf, milli (milliyetçi) işaretlerin varlığı ile Rum ve Türk tarihlerinin bağlantılarını göstermektedir. Kahramanlarını ve liderlerini yüceltirler. Kurbanları, acıyı ve ızdırabı hatırlarlar. Ayrıca özgürlüğü, zaferi ve fedakarlığı kutlarlar. Yine de, bu antagonistik milliyetçi söylemler tartışmasız kalmaz. Bazen anıtların talep ettiği ilgi ve alaka onlara gösterilmez ve gündelik hayatın pratikleri bu söylemlerin baltalanmasına neden olur. Bazı diğer durumlarda çürüme gibi maddi süreçler veya yerletirildikleri mekanlar bu anıtların (ve iletmeye ve desteklemeye çalıştıkları söylemlerin) aleyhine çalışır. Dahası, bir dizi gayri resmi ve resmi anıt, etkin bir şekilde antagonistik milliyetçi söylemlere direnmeye ve bunları bozmaya çalışır.

Bu fotoğrafları yan yana sergileyerek, bu anıtlar arasındaki yapısal benzerlikleri de görmekteyiz. Kıbrıs'ın kuzeyinde ve güneyindeki anıtlar, farklı kişilere, olaylara ve incelemelere atıfta bulunsa dahi, tarih ve kimliğe, mağdurlara, kahramanlara ve liderlere, özgürlüğe, zafere ve fedakarlığa nasıl odaklandıkları konusunda oldukça benzerdir. Ayrıca egemen (antagonistik milliyetçi) söylemlere direnen anıtlar Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem güneyinde mevcuttur ve benzer yöntemleri kullanırlar. Bu sergi, düşman ve özün inşaasının birbirinin aynısı olduğunu gösteriyor. Bu yapılar radikal bir farklılık iddia ediyor olsa da aynı zamanda yapısal benzerliklerle karakterize edilir ve genellikle birbirlerinin zıttı ve kurucu dışarısı olarak işlev görürler.

Fotoğrafların sergilendiği 33 metal stant, anıtlara yerlemiş söylemlerin ne kadar baskın olduğunun ve anıtların ideolojiyi nasıl farklı yollarla ilettiğinin analizini aktarır. Fotoğrafları stantlarda toplayarak ziyaretçi, kuzey ve güney arasındaki benzerlikleri (ve farklılıkları) düşünmeye de davet edilir. Standlar ziyaretçilerin gezebileceği adeta metal bir orman oluşturduğundan, sergi bu ideolojileri soluduğumuz ve Kıbrıs Sorununa ve tarihine nasıl anlam verileceği konusundaki bu mücadelelerin bir parçası olduğumuz fikrini somutlaştırır.

İlk sergi (22 Nisan) Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR- the Association for Historical Dialogue and Research), Dayanışma Evi (H4C- the Home for Cooperation), Charles Üniversitesi İletişim Çalışmaları ve Gazetecilik Enstitüsü ve SQRIDGE işbirliğiyle organize edilirken, ikincisi ve üçüncüsü (Ocak ve Mayıs 2023) Charles Üniversitesi İletişim Çalışmaları ve Gazetecilik Enstitüsü, CULCORC ve SQRIDGE işbirliğiyle organize edildi.

	
	
	
	

Ο Καθρέφτης της Σύγκρουσης
Εικονομαχικές Αντιπαραθέσεις 2

Nico Carpentier

Η έκθεση διερευνά πώς τα μνημεία στο νησί της Κύπρου αναπαριστούν το Κυπριακό Πρόβλημα με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, συχνά υποστηρίζοντας ανταγωνιστικά εθνικιστικά ιδεολογήματα και κατασκευάζοντας τον άλλο ως Εχθρό. Η έκθεση παρουσιάζει ένα ερευνητικό έργο που χρησιμοποιεί καλλιτεχνικά μέσα. Θεμελιωμένο στην ακαδημαϊκή έρευνα, το έργο αυτό χρησιμοποιεί καλλιτεχνικό ρεπερτόριο για την επικοινωνία και τη συμπαραγωγή γνώσης.

Οι 93 φωτογραφίες, που αποτυπώνουν πράξεις μνημόνευσης τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, δείχνουν την παρουσία εθνικ(ιστικ)ών συμβόλων και τις διασυνδέσεις με την ιστορία της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δοξάζουν ήρωες και ηγέτες. Θυμούνται τα θύματα, τα δεινά και τον πόνο, και εορτάζουν την ελευθερία, τη νίκη και τη θυσία. Ωστόσο, αυτά τα ανταγωνιστικά εθνικιστικά ιδεολογήματα δεν μένουν ακλόνητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπονομεύονται από τις πρακτικές της καθημερινής ζωής, και τότε τα μνημεία χάνουν την προσοχή και το σεβασμό που επιζητούν. Σε άλλες περιπτώσεις, υλικές διεργασίες όπως η φθορά, ή οι χώροι όπου τοποθετούνται, λειτουργούν ενάντια στα μνημεία (και τα ιδεολογήματα που προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να υποστηρίξουν). Επιπλέον, υπάρχουν μια σειρά από άτυπα κι επίσημα μνημεία που προσπαθούν να αντισταθούν ενεργά και να διαταράξουν τα ανταγωνιστικά εθνικιστικά ιδεολογήματα, παρότι οι περιπτώσεις αυτές παραμένουν σπάνιες.

Εκθέτοντας τις φωτογραφίες τη μία δίπλα στην άλλη, μπορούμε να δούμε τις δομικές ομοιότητες μεταξύ αυτών των μνημείων. Ακόμη και όταν αναφέρονται σε διαφορετικούς ανθρώπους, γεγονότα και αναλύσεις, τα μνημεία στο βόρειο και νότιο τμήμα της Κύπρου είναι εντυπωσιακά παρόμοια ως προς το πώς εστιάζουν στην ιστορία και την ταυτότητα, στα θύματα, στους ήρωες και τους ηγέτες, στην ελευθερία, τη νίκη και τη θυσία. Επίσης, τα μνημεία που ανθίστανται στα κυρίαρχα (ανταγωνιστικά εθνικιστικά) ιδεολογήματα, υπάρχουν τόσο στο βορρά όσο και στο νότο της Κύπρου και χρησιμοποιούν παρόμοιες τακτικές. Η έκθεση δείχνει, εν προκειμένω, πώς η αναπαράσταση του εχθρού και του εαυτού είναι η μια καθρέφτης της άλλης. Αυτές οι αναπαραστάσεις μπορεί να εμφανίζονται ως ριζικά διαφορετικές, αλλά χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από δομικές ομοιότητες, λειτουργώντας συχνά η μία ως το αντίθετο της άλλης και ως δομικό στοιχείο της ετερότητάς της.

Στις 33 μεταλλικές βάσεις όπου εκτίθενται οι φωτογραφίες, αναλύεται πώς τα κυρίαρχα και εναλλακτικά ιδεολογήματα εγχαράσσονται στα μνημεία, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα μνημεία αυτά λειτουργούν ως κοινωνοί ιδεολογίας. Καθώς οι φωτογραφίες είναι συγκεντρωμένες θεματικά, ο επισκέπτης καλείται να προβληματιστεί σχετικά με τις ομοιότητες (και διαφορές) μεταξύ βορρά και νότου. Επίσης, καθώς οι μεταλλικές βάσεις σχηματίζουν ένα δάσος το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να περιδιαβούν, η έκθεση ενσαρκώνει την ιδέα ότι έχουμε βυθιστεί σε αυτές τις ιδεολογίες και ότι είμαστε μέρος των αντιπαραθέσεων αναφορικά με τη νοηματοδότηση του Κυπριακού Προβλήματος και των ιστοριών του.

Η πρώτη έκθεση (Απρίλιος 2022) είχε διοργανωθεί σε συνεργασία με την Ένωση Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR), το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C), το Ινστιτούτο Σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου και τον οργανισμό SQRIDGE, ενώ η δεύτερη και η τρίτη έκθεση (Ιανουάριος και Μάιος 2023) διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το ερευνητικό κέντρο CULCORC και τον οργανισμό SQRIDGE.

	
	
	
	
IC2 poster
	
	

First Edition

[Photos Build-Up April 22] [Opening April 22] [Photos Exhibition April 22] [Videos about the Exhibition April 22]
	
	
IC2 poster
	
	

Second Edition

[Press Release (pdf)] [Artist's bio (pdf)] [Photos Build-Up Jan. 23] [Opening Jan. 23] [Photos Exhibition Jan. 23]